silivri_guantanamo1_225

Si­liv­ri mi, Bas­til­le mi…

Bas­til­le Ha­pis­ha­ne­si 1789 Fran­sız Dev­ri­mi­’nin sim­ge­le­rin­den bi­ri­si­dir.

14 Tem­muz 1789 gü­nü, Pa­ris hal­kı, dü­şün­ce suç­lu­la­rı­nı kur­tar­mak için Bas­til­le ha­pis­ha­ne­si­ne sal­dır­mış ve ha­pis­ha­ne­yi yık­mış­tır. 14 Tem­muz 1989’da Fran­sız Dev­ri­mi­’nin 200. yıl­dö­nüm tö­ren­le­ri­ni iz­le­mek üze­re Pa­ri­s’­e git­ti­ği­miz­de, Bas­til­le Ha­pis­ha­ne­si­’nin ye­rin­de yal­nız­ca çeş­me­ler ve ca­fe­ler var­dı.

1789 yı­lın­da Bas­til­le Ha­pis­ha­ne­si­’n­de ya­şa­nan­lar hiç kuş­ku yok 2012 yı­lın­da Si­liv­ri ha­pis­ha­ne­sin­de ya­şa­nan­lar­dan da­ha kö­tü de­ğil­di. Bu­gün Si­liv­ri­’de ya­şa­nan­lar hu­kuk ta­ri­hi­mi­ze ka­ra bir le­ke ola­rak ge­çe­cek­tir. Yal­nız­ca Cum­hu­ri­ye­te bağ­lı ol­duk­la­rı için, ABD çı­kar­la­rı­na AK­P’­ye ve bir ta­ri­ka­ta kar­şı ol­duk­la­rı için hu­kuk­suz tu­tuk­lan­mış yüz­ler­ce ay­dın ve yüz­ler­ce su­bay. Suç­la­rı­nın ne ol­du­ğu­nu bil­me­den yıl­lar­dır tut­sak edil­miş ve ya­kın­la­rın­dan, eş­le­rin­den, ço­cuk­la­rın­dan ko­par­tıl­mış, ba­zı­la­rı hüc­re­le­re ko­nul­muş, sağ­lık­la­rı bo­zul­muş yüz­ler­ce in­san. İle­ri de­mok­ra­si de­ni­le­rek ya­şam­la­rı ka­rar­tıl­mış, sağ­lık so­run­la­rı gör­mez­den ge­lin­miş yüz­ler­ce ay­dın. İn­gi­liz­ler Mal­ta­’ya sür­gün et­tik­le­ri ay­dın­la­ra bu ka­dar acı çek­tir­me­miş­ler­di. Bu du­ru­ma ya­vaş ya­vaş alış­tı­rıl­ma­ya ça­lı­şı­lan bir ka­mu­oyu. Mil­let­ve­ki­li se­çil­dik­le­ri hal­de sa­lı­ve­ril­me­yen in­san­lar. Kah­ra­man or­du­mu­zun seç­kin ge­ne­ral­le­ri, su­bay­la­rı ken­di ül­ke­le­rin­de ce­za­ev­le­rin­de tut­sak edi­li­yor­lar. Te­rör­le sa­va­şan­lar tu­tuk­la­nı­yor­lar. Cum­hu­ri­ye­tin or­du­su tut­sak edi­li­yor, et­ki­siz­leş­ti­ri­li­yor.

Sus­mak za­li­me ce­sa­ret ve­ri­yor!


Ulus­la­ra­ra­sı Af Ör­gü­tü 2012 yı­lı ra­po­ru­nu ya­yın­la­dı. Bu ra­por­da yur­du­muz­da ya­şa­nan olum­suz­luk­lar açık açık an­la­tı­lı­yor. Dü­şün­ce­le­ri ne­de­ni ile ce­za­ev­le­ri­ne ko­nu­lan­lar, ce­za­ya dö­nü­şen ve hu­kuk ku­ral­la­rı­na ay­kı­rı tu­tuk­la­ma­lar, ce­za­ev­le­ri­ne ko­nul­muş 100’ü aş­kın ga­ze­te­ci, ada­let ve hu­kuk kav­ram­la­rın­dan uzak yar­gı­la­ma­lar bu ra­por­da yer alı­yor. AKP yö­ne­ti­mi bu de­ğer­len­dir­me­le­re ku­lak­la­rı­nı tı­kı­yor. Bu tür açık­la­ma­la­rı ken­di­si­ne kar­şı ide­olo­jik de­ğer­len­dir­me­ler ola­rak gös­ter­me­ye ça­lı­şı­yor. Ya­la­ka ba­sın, çı­kar­cı­lar yö­ne­ti­min ya­nın­da yer alı­yor­lar. İyi­ler su­su­yor­lar. Ger­çek­le­ri bil­dik­le­ri hal­de kor­kan­lar su­su­yor. İyi­le­rin sus­kun­lu­ğu za­lim­le­rin ce­sa­re­ti­ni art­tı­rı­yor. Hu­kuk­suz­luk­la­ra di­re­nen, kar­şı çı­kan İs­tan­bul Ba­ro­su hak­kın­da ya­sa­la­ra ay­kı­rı ola­rak so­ruş­tur­ma­lar baş­la­tı­lı­yor. Özel yet­ki­li mah­ke­me­ler, avu­kat­la­rı yar­gı­nın bir par­ça­sı ol­mak­tan çı­ka­rıp sa­nık du­ru­mu­na ge­tir­mek is­ti­yor. Bun­la­rı ya­pan­lar, ya­rın yap­tık­la­rı hu­kuk­suz­luk­la­rın he­sa­bı­nı ve­re­cek­le­ri­ni hiç dü­şün­mü­yor­lar.

Hit­ler de böy­le yap­mış­tı!

Bu hu­kuk­suz­luk­lar Türk ay­dın­lan­ma­sın­dan, Ke­ma­list­le­r’­den, Türk or­du­sun­dan bir öç al­ma­ya dö­nüş­müş­ken, Baş­ba­kan gün­de­mi de­ğiş­ti­ri­yor. Tek­nik ola­rak hiç bil­gi­si ol­ma­dı­ğı hal­de, kür­ta­ja , se­zer­ya­na kar­şı çı­kı­yor. Bu doğ­rul­tu­da ya­sal dü­zen­le­me­ler­den söz edi­li­yor. Hit­le­r ­de böy­le yap­mış, son­ra ül­ke­sin­de in­san ha­ra­la­rı kur­muş­tu. Bu ka­fa or­ta­çağ ka­fa­sı­dır. Bu ba­kış, olay­la­ra din­ci ba­kış­tır. Te­mel din eği­ti­mi al­mış olan­lar tüm olay­la­ra bu pen­ce­re­den ba­kar­lar. Or­ta­ça­ğ’­da da ki­li­se kür­ta­ja kar­şıy­dı.

Türk ulu­su onur­lu­dur!

Te­mel din eği­ti­mi al­mış Baş­ba­kan her ola­ya din­ci ba­kış­la yak­la­şı­yor. Genç­lik kamp­la­rın­da kız­lar­la er­kek­ler ay­rı­lı­yor, ha­rem se­lam­lık ya­ra­tı­lı­yor. İl­ler­de va­li­ler iç­ki ya­sa­ğı ko­yu­yor­lar. Okul­lar­da din­ci bir ku­şak ye­tiş­ti­ril­me­si­nin te­mel taş­la­rı dö­şe­ni­yor. Ulu­sal bay­ram­la­rı­mız uy­dur­ma ge­rek­çe­ler­le kal­dı­rıl­mak is­te­ni­li­yor. Gü­zel yur­du­muz bu uy­gu­la­ma­lar­la din tüc­car­la­rı­nın yö­ne­ti­min­de Or­ta­çağ Av­ru­pa­sı­’na dö­nüş­tü­rü­lü­yor.

Türk Ulu­su onur­lu bir ulus­tur. Cum­hu­ri­ye­tin dö­nüş­tü­rül­me­si­ne kat­lan­maz. Ay­dın­la­rı­nın, seç­kin su­bay­la­rı­nın ce­za­ev­le­rin­de tut­sak edil­me­si­ne kat­lan­maz. Ge­le­ce­ği­nin ka­rar­tıl­ma­sı­na kat­lan­maz. 1 Ma­yıs­lar, 19 Ma­yıs­lar bu­nun ka­nı­tı­dır.


Erol ERTUĞRUL - 05 Haziran 2012 - Aydınlık

Son Yazılar