leonid savin

Siber-jeopolitik savaşlar!

Son dönemde, çeşitli politik organizasyonların, ülkelerin ve

hatta devletler ittifaklarının karşı karşıya geldiği bir politik araç ya da alan olarak siber uzayın artan rolü hakkında görüşler duymaktayız. Edward Snowden örneği, internet iletişiminin ve sosyal ortamların politika, ekonomi ve askeri sektörlerle karşılıklı bağımlılığının ne kadar önemli hale geldiğini göstermektedir. Ayrıca başat dünya güçlerin liderlerinin stratejik planlamalarını ve hâlihazırdaki gündemlerini nasıl etkilediğini de gösteren bir olgu olarak açıklayıcıdır.

İnternette Atlantik-Avrasya kamplaşması!

Jeopolitik, politikacılar, uzmanlar ve akademisyenler tarafından kullanılan bilimsel araç ve tanımlar geliştirmişse, siber uzay bir anlamda henüz "keşfedilmemiş" olandır. Ve bu alanın ele geçirilmesi için etkili bir uğraş sürdürülmektedir. Farklı devletlerin internet alanı düzenlemesindeki konumları bu karşılaşmada çok önemlidir. İhtilaf tam olarak mega-medeniyetler kırılmasını yinelemektedir; Deniz Güçleri ve Kara güçleri olarak ayrılmış ülkeler ve halklar arasında sürmektedir. ABD ve AB ülkeleri ve bunların uyduları özgür internet isterken sosyal ağlarda gizli manipülasyonlar yaptıklarından bir iki yüzlülük sergilerler, PRISM program ve benzerleri, diğer yandan Rusya, İran, Çin, Hindistan ve kimi devletler internetin özerk bir alan olmasını ve uluslararası hukukça, BM'ye bağlı Uluslararası Telekomünikasyon Kurumu gibi, denetim altında tutulmasını gerekli görmektedir.

ABD internet denetimini paylaşmıyor!

Aralık 2012'de Dubai'de gerçekleştirilen Siber uzay Zirvesi, ABD bütün devletlerin internet yönetimine katılımını düzenleyen yeni anlaşmayı imzalamayı reddettiğinde uluslararası telekomünikasyon çatışmasının şiddetini göstermiştir. Bu ayrılık, güvenilir bir gösterge olan Carl Schmitt'in ikili dost ve düşman kategorisine tam olarak uyar. Bunlar moral kategorilerdir ama internet alanının işlevselliğine bakış konumlarında kendini açığa çıkaran teknik özelliklerdir.

Yapay olsa da coğrafya ile doğrudan alakalı!

Siber uzay, kara, deniz, hava ve uzaydan önemli farklılıklara sahip, doğa tarafından yaratılmamıştır ama zamanla değişebilen unsurları olan yapay bir yapıdır. Farklı ülkeler, farklı siber uzay tanımlamaları yapmıştır. Yine de açıktır ki siber uzay, jeopolitik biliminin anahtar elemanı olan politikalarla (ya da iktidar yönetişimiyle) birlikte gerçek coğrafyayla doğrudan ilgilidir.

Öncelikle, internetin temel bütünleyenleri olan iletişim rotaları ve teknik sunucu ağları coğrafi olarak konumlandırılırlar.

İkincisi, siber alanlar, alan kuşakları, devlet kontrolü ve kullanılan dil anlamında ulusal kimliklere sahiptir.

Üçüncüsü, siber uzay özel bir yolla fiziksel coğrafyayı vurgular - çeşitli hizmetlerin algılayıcıları, yön bildirme aygıtları, teknik araçlar ve mobil aygıtlar karşılıklı bilgi, teknoloji ve insanların akışıyla etkileşimli birer haritayı içerir.

E-Devlet örneği!

Bir politik etkinlik olarak siber uzaydan konuşursak, insan etkinliğinin bu yeni alanıyla ilgili şu anda iki ana model vardır. Birincisi e-devlettir. Bu terim, yetkililer ve vatandaş arasındaki ilişkileri kolaylaştıran ve elektronik ödeme, sanal kabuller, uzaktan erişimle işlem yapma gibi özel hizmetlerin uygulanması olarak anlaşılmalıdır - post-modern iletişim teknolojilerinin kullanıldığı ülkelerde bütün bu eylemler, vergi mükelleflerinin yaşamlarını kolaylaştırmak ve basitleştirmek için tasarlanmıştır.

Kültür yayma aracı!

Siber uzay ikinci olarak, bir ortam ve belli bir politik kültürün yaygınlaşması için bir araç olarak kullanılır. Kendi amaçlarını gerçekleştirmek için interneti yeni bir amaç olarak kullanan ABD'nin çabaları açısından bu yaklaşım çok önemlidir. Yalnızca sivil alanı değil aynı zamanda farklı yasa uygulayıcıları ve özel ajansları da etkinleştirir.

Bunlara ek olarak, pek çok ülkede çok sayıda devlet kurumunun masasında kendine yer bulan en yeni eğilim siber savaşlardır.

Bütün bu etmenler, jeopolitiğin yeni bir alan daha edindiğini göstermektedir - kendi temel önermesini yaygınlaştırmış ve aynı zamanda yeni kuralların işlediği yeni bir gerçeklik düzeyi olan sibernetik alan.

Leonid SAVİN

Çeviren: Kurtuluş Özgür YILDIZ - 28 Ocak 2014 - Aydınlık

Son Yazılar