reyhanli vahset2 225 

Ülkemiz “Terörist yuvası” haline getirildi!

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan

“A­me­ri­ka Su­ri­ye­’ye gi­rer­se biz de her tür­lü des­te­ği ve­ri­ri­z” de­di. Bu söz­le­rin he­men ar­dın­dan, Ha­ta­y’­ın Rey­han­lı il­çe­sin­de pat­la­ma­lar mey­da­na gel­di.

Rey­han­lı­’da ya­şa­nan pat­la­ma­nın bir­kaç gün ön­ce­si­ne git­ti­ği­miz­de de, Su­ri­ye­’den ge­len­le­rin bay­ra­ğı­mı­zı yak­tık­la­rı­nı, va­tan­daş­la­rı­mı­za sal­dır­dık­la­rı­nı ha­tır­lı­yo­ruz.

PKK’­lı te­rö­rist­le­rin söz­de “sı­nır öte­si­ne çe­ki­le­cek­le­ri­ni­” açık­la­ma­la­rın­dan son­ra “p­ro­vo­kas­yon amaç­lı ey­lem­ler ola­bi­le­ce­ği­”ne dik­kat çek­miş­tik. An­cak, bu­nun bir PKK ey­le­mi ol­ma­dı­ğı açık­tır. Şim­di tüm he­sap­lar, Tür­ki­ye­’nin Su­ri­ye­’ye gir­me­si üze­ri­ne ku­ru­lu… Ya­ni, bu ey­le­min Esad ta­ra­fın­dan yap­tı­rıl­dı­ğı hü­kü­met yet­ki­li­le­rin­ce gün­de­me ge­ti­ri­le­cek­tir.

O bom­ba­la­rı Tür­ki­ye­’de ha­zır­lı­yor­lar!

Rey­han­lı­’da mey­da­na ge­len ey­le­mi ki­min ger­çek­leş­tir­di­ği bel­li de­ğil. An­cak, yö­re­nin dün­ya­nın de­ği­şik ül­ke­le­rin­den ge­len din­ci te­rö­rist­ler ta­ra­fın­dan dol­du­rul­du­ğu­nu da göz ar­dı et­me­mek ge­re­ki­yor. Pa­kis­tan­lı, Af­ga­nis­tan­lı, Lib­ya­lı çok sa­yı­da ki­şi Ha­ta­y’­a ge­li­yor, Asi Neh­ri’n­den sı­nır öte­si­ne ge­çi­yor, mu­ha­lif­ler­le bir­lik­te Esad yö­ne­ti­mi­ne kar­şı mü­ca­de­le edi­yor. Ken­di­le­ri­ne ay­lık 1.500 ile 2 bin do­lar öde­ni­yor.

Bu­gün yö­re­de El Kai­de mi­li­tan­la­rı, Müs­lü­man Kar­deş­ler ör­gü­tü­nün ele­man­la­rı kor­ku sa­çı­yor. Ora­da ya­şa­nan olay­lar, yö­re hal­kı­nı Su­ri­ye­li­le­re de düş­man edi­yor. O yüz­den, ya­kın­da Su­ri­ye­li­le­re kar­şı sal­dı­rı­lar olur­sa bun­lar da ya­dır­gan­ma­ma­lı.

Ha­ta­y’­da bu ka­dar ya­ban­cı­nın bu­lun­ma­sı hay­ra ala­met de­ğil­dir. Bun­lar sık­ça uçak­la yol­cu­luk ya­pı­yor. Ne­re­den ge­li­yor, ne­re­ye gi­di­yor bel­li de­ğil. Bir ili­miz­de bu ka­dar ya­ban­cı­nın bu­lun­ma­sı dik­kat çe­ki­ci­dir. Hü­kü­me­tin iz­le­di­ği Su­ri­ye po­li­ti­ka­sı böy­le bir so­nu­cu do­ğur­muş­tur. Ha­tay­lı, Ga­zi­an­tep­li, Ki­lis­li, Şan­lı­ur­fa­lı olup bi­ten­ler­den ala­bil­di­ği­ne ra­hat­sız­dır. Su­ri­ye­’de mu­ha­lif­le­rin bu­lun­du­ğu böl­ge­den, sı­nı­rı­mı­za ateş edi­li­yor ve bir po­li­si­miz şe­hit edi­li­yor. As­ker­le­ri­miz, va­tan­daş­la­rı­mız ya­ra­la­nı­yor. Hü­kü­me­tin bir yet­ki­li­si de çı­kıp şe­hit po­li­si­miz için baş­sağ­lı­ğı bi­le di­le­mi­yor.

Tür­ki­ye­’yi te­rö­rist yu­va­sı­na çe­vir­di­ler. Böy­le bir or­tam­da pat­la­ma­la­rın ol­ma­ma­sı da müm­kün de­ğil­dir. Üs­te­lik o bom­ba­la­rın Tür­ki­ye­’de ya­pıl­dı­ğı­na iliş­kin ya­şan­mış olay­lar da var­dır. Yö­re ajan kay­nı­yor. Sı­nı­rı­mız de­lik-de­şik. Kı­sa sü­re ön­ce­si­ne ka­dar Rey­han­lı sı­nı­rı­nı geç­mek de ko­lay­dı. An­cak, as­ker si­lah­lı Su­ri­ye­li­le­rin ge­çi­şi­ne izin ver­me­me­ye baş­la­dı. Bu uygulama be­ye­fen­di­le­rin çok zo­ru­na gi­di­yor­muş…

Ne­re­de ol­duk­la­rı­nı bi­le bil­mi­yor!

Tür­ki­ye, Su­ri­ye­’den sı­ğın­ma­cı ola­rak ge­len­le­re ku­ca­ğı­nı aç­mış. Ta­mam. An­cak, ül­ke­mi­ze ge­lip de ne­re­de ol­du­ğu bi­lin­me­yen yüz bin­ler­ce Su­ri­ye­li var. CHP Ga­zi­an­tep Mil­let­ve­ki­li Meh­met Şe­ker, TBMM Ge­nel Ku­ru­lu­’n­da bu ko­nu­yu sor­du­ğun­da, Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Be­şir Ata­lay, 80 bin ci­va­rın­da Su­ri­ye­li­’nin ne­re­de ol­du­ğu­nu bil­me­dik­le­ri­ni söy­le­di.

Bir za­man­lar dost ol­du­ğu Su­ri­ye li­de­ri Be­şar Esa­d’­a kar­şı en sert po­li­ti­ka­yı uy­gu­la­yan Baş­ba­kan Er­do­ğan, bu ül­ke li­de­ri­ne söy­le­me­dik söz bı­rak­ma­dı. Esa­d’­ı em­zik­li ço­cuk­la­rı bi­le kat­let­mek­le suç­lar­ken, “be­bek ka­ti­li­” ola­rak ün­le­nen PKK’­nın ba­şı Ab­dul­lah Öca­la­n’­la dev­let yet­ki­li­le­ri gö­rüş­me­ler ya­pı­yor.

Cil­ve­gö­zü Sı­nır Ka­pı­sı­’n­da mey­da­na ge­len pat­la­ma­dan son­ra, “film­le­re ko­nu ola­-ca­k” bir bi­çim­de bom­ba­cı­yı Su­ri­ye­’de bu­lup ge­tir­dik­le­riy­le övü­nen yet­ki­li­le­ri­miz, böy­le bir pat­la­ma­nın önü­ne ge­çe­me­miş­tir. Hep olay­lar mey­da­na gel­dik­ten son­ra fa­il­le­ri­ni bul­mak­la övü­nen yet­ki­li­le­ri­me sor­mak ge­re­ki­yor, si­zin ön­le­yi­ci hiz­me­ti­niz bu mu?

Su­ri­ye ba­tak­lı­ğı­na çek­mek için!

Yö­re­de Su­ri­ye pla­ka­lı oto­mo­bil­ler var. On­lar­la bir­lik­te tra­fik alt-üst ol­ma­ya baş­la­dı. Çün­kü Su­ri­ye­li pla­ka­lı araç sa­hip­le­ri­nin ve araç­la­rın kay­dı ol­ma­dı­ğı için tra­fik ce­za­sı uy­gu­la­na­mı­yor. O araç­lar­la her şey ya­par­sı­nız. Unut­ma­ya­lım, Tür­ki­ye­’nin des­tek ver­di­ği Su­ri­ye­li mu­ha­lif­ler ül­ke­miz­de bom­ba imal edi­yor­lar. Bun­la­rın ül­ke­mi­zin aley­hi­ne kul­lan­ma­ya­ca­ğı­nı kim­se ga­ran­ti ede­mez.

Rey­han­lı­nın en mer­ke­zi ye­rin­de pat­la­ma­lar ya­şa­nı­yor. Böy­le bir pat­la­ma­nın ola­ca­ğı ön­ce­den öğ­re­ni­le­mi­yor. Pat­la­ma­nın Esad ta­ra­fın­dan yap­tı­rıl­mış ola­bi­le­ce­ği gün­de­me ge­ti­ri­le­cek­tir. An­cak, bu­nun Esa­d’­a bir ge­ti­ri­si ol­ma­dı­ğı bi­lin­me­li.

Sı­nır­la­rı­nız böy­le de­lik de­şik­ken, gi­re­ni-çı­ka­nı bel­li de­ğil­se, ül­ke­ni­ze sı­ğı­nan­la­rın sı­ğın­ma­cı ol­mak­tan çı­kıp ade­ta yö­re­nin “sa­hi­bi­” gi­bi dav­ran­ma­sı­na izin ve­ri­li­yor­sa bu pat­la­ma­nın ola­bi­le­ce­ği de bek­len­me­liy­di.

Tür­ki­ye­’de ki pat­la­ma Esa­d’­ın de­ğil, Tür­ki­ye­’yi Su­ri­ye ba­tak­lı­ğı­na çek­mek is­te­yen mu­ha­lif­le­rin işi­ne ge­lir. Bu ey­lem­ler­den son­ra “ay­ra­nı ka­ba­ra­n” ba­zı yet­ki­li­le­ri­miz yi­ne co­şa­cak­tır. Siz­ler ko­nu­şa­ca­ğı­nı­za, “za­man­la­maya dik­ka­t” de­me­yi bı­ra­kın da pat­la­ma­lar ger­çek­leş­ti­ril­me­den ön­ce ön­lem alın ve bi­ri­le­ri­nin tu­zak­la­rı­na düş­me­yin.

Saygı ÖZTÜRK - 12 Mayıs 2013 - Sözcü

Son Yazılar