ataturkte_birlestik225

Ulusal Kurtuluş ve Türk Milliyetçiliği!

Hasta Adam son nefesini verirken varlığını Türk Ulusu’na armağan etmiştir. Hiç şüphesiz Batının emperyalist devletleri bu armağanı  beklemedikleri için Türk Ulusu’nun karşısında tarihin gördüğü en büyük yenilgilerden biri ile karşılaşmıştırlar.

Türk Ulusu, ilk kez ulusal bir milliyetçilik düşüncesi ile cephede varlığını korumuş ve bir nevi bu düşüncenin birleştirici gücü  ile emperyalist devletleri yenilgiye uğratmıştır.

Bu yenilgi Türkiye Cumhuriyeti’nin  temellerini atmıştır. Yeni, ilerici bir yönetim ve vatansever bir halk ile bu yeni devlet hızla tarih sahnesindeki yerini almıştır. Peki Batının  gücü karşısında Osmanlı halklarının bu başarısının sırrı nedir ?  Cevap şu; ‘’Karıncalar birleşirse fili yutarlar’’.  Asker karınca, işçi karınca, kraliçe karınca, orman karıncası hepsi karınca olduklarının ve karşısında onları ezmek ve öldürmek isteyenin bir fil olduğunu görürler, birleşir ve fili yutarlar. Denklem basit: ‘’tek yumruk olmak’’.

Peki ya nasıl tek yumruk olunacaktır? Farklı düşünceler ortaya atılmıştır, bazıları yeni bazıları eski. Bunlardan biri Osmanlıcılık’tı lakin bu düşünce 1877-1878 Osmanlı- Rus savaşı ve sonuçlarıyla kurtuluşa yakın bir düşünce olamazdı.Bir diğeri İslamcılık’tı bu düşünce arapların Osmanlı’dan ayrılmak ve bağımsızlık istemeleri sonucu çürümüştü.Ayrıca savaş sırasında Batı bir çok İslam bölgesini eline geçirmiş ve birleşmeyi önlemişti. Diğerleri de yenilgiyi kabul eden himayeci ve bölücü düşüncelerdi ki toplum nezlinde hiçbiri itibar görmemişti.İhtiyaç olan  tam bir kurtuluştu lakin  elimizde ulaşabildiğimiz tek coğrafya Anadolu kalmıştı.Bu coğrafyada yaşayan halklar Osmanlı’nın merkez ve merkeze yakın toplumlarıydı. Osmanlının 600 yıllık temel hakimiyet kavramı türk ulusu ile güç kazanmıştı.Tam da burada gerekli olan düşünce ortaya çıkıyordu ; ‘’Türk Milliyetçiliği’’ . Bu düşünce toplumu birleştirmenin ve mutlak bağımsızlık sağlamanın tek yoluydu. Mustafa Kemal bu düşünceyi benimsemiş ve yerel kurtuluş çabalarını milliyetçilik kavramı ile genele yaymış ve zaferi elde etmiştir. Mustafa Kemal’i bu coğrafyayı işgalden kurtuluşa götüren düşüncesi Anadolu coğrafyasındaki çeşitli etnik grupları bir araya getirip bir millet yaratmıştır. Bu millet Türk Milleti’dir. Yani karıncalar birleşmiştir.

Milliyetçilik dünyada toplumlara ve zamana göre değişik anlamlar bulmuş ve çeşitli pratiklerde ortaya serilmiştir. Bazı toplumlar milliyetçiliği ırkçılık olarak benimsemiş çeşitli kıyımlar yapmıştır, bazı toplumlar yerel etnik kökene indirgeyip bölünmeyi sağlamış ve küçük devletler ortaya çıkarmışlardır.

Türk Milliyetçiliği Anadolu coğrafyasında  kuramını tüm coğrafyayı kurtaracak olan bütünleyici bir pratik olarak ele almıştır ve düşmanını emperyalist işgalci kuvvetler olarak benimsemiştir. Bu düşünce Anadolu coğrafyasındaki etnik unsurları bir araya getirmiş,  savaşçı değil, işgale karşı savunmayı, bölünmeyi değil birlik olup beraber yaşamayı, emperyalist sömürü değil, anti-emperyalist yani bağımsızlıkçı düşünceleri kendi dinamiğinde oluşturmuştur. Yani Türk Milliyetçiliği özünde anti-emperyalist, barışçıl ve bütünleyici bir kuram olarak ortaya çıkmıştır.

Günümüzün ırkçı, dinci, ayrımcı ve saldırgan olan milliyetçiği ise zamanında batıyı yenilgiye uğratan Türk Milliyetçiliği’ne karşı bir darbe olarak Anadolu Halkı’na empoze edilmek istenmektedir. Lakin Anadolu Halk’ı yani ‘’Türk Milleti’’ zamanı geldiğinde sözünü ettiğimiz karıncalar gibi tekrar fili yutacaktır. Başka çare yok! İşgal, sömürü ve savaşa karşı tek yumruk yani tek millet olduğumuzun farkına varma zamanıdır.

Atatürk’te birleşmek ve ulusal düşünceyi hakim kılmak Türk Milliyetçiliği’nin bu günkü görevi olmalıdır.

Sefa ÖZEN - 28 Şubat 2013  - Ulusal Bakış
http://www.ulusalbakis.com/

Son Yazılar