pkkli_diyarbakir_emniyet_muduru_recep_guven225

Ergenekon şemasını 11 yıl önce hazırlayan müdür!

Di­yar­ba­kır Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­’ne ata­nan “Dağ­da­ki te­rö­rist­le­rin ölü­mü­ne ağ­la­ma­yan in­san de­ğil­di­r” di­yen Re­cep Gü­ve­n’­in bu söz­le­ri hay­li tar­tı­şı­la­cak gi­bi gö­zü­kü­yor.

Da­ha kim­se “Er­ge­ne­ko­n” adı­nı bil­mez­ken Re­cep Gü­ven, “ör­güt şe­ma­sı­nı­” tam 11 yıl ön­ce ha­zır­la­mış, ye­ni gö­re­ve baş­la­yan İs­tih­ba­rat Da­ire­si Baş­ka­nı Sab­ri Uzu­n’­a o şe­ma­yı sun­muş.

Ye­tin­me­miş, 2006 yı­lın­da ay­nı şe­ma­yı yi­ne gün­de­me ge­tir­miş.

Yi­ne ope­ras­yon baş­la­ma­mış. An­cak, Uzun ay­rıl­dık­tan son­ra ün­lü “Er­ge­ne­kon Ope­ras­yo­nu­” ger­çek­leş­ti­ril­miş.

“Er­ge­ne­kon bom­ba­la­rı­”nın bu­lu­nu­şun­dan 6 yıl ön­ce­si­ne dö­ne­ce­ğiz. Top­lam 6 yıl İs­tih­ba­rat Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı gö­re­vin­de bu­lu­nan Sab­ri Uzu­n’­un, Mül­ki­ye Mü­fet­tiş­le­ri; Fer­di İle­ri, Mus­ta­fa Ya­vuz, İl­ha­mi Do­ğan ve Po­lis Mü­fet­ti­şi Ne­cat Öz­de­mi­roğ­lu­’na ver­di­ği 29 Ekim 2010 ta­rih­li ifa­de­si hay­li il­ginç. Çün­kü, Uzu­n’­un, çok önem­li id­di­ala­rı var. Hem “Er­ge­ne­ko­n” hem de is­tih­ba­ra­tın na­sıl ça­lış­tı­ğı­na iliş­kin önem­li ipuç­la­rı ol­du­ğu için o ifa­de­le­ri oku­ya­lım:

ERGENEKON, TERÖR ÖRGÜTÜ’YMÜŞ!


“Ben 14 Ha­zi­ran 2001’de gö­re­ve baş­la­dı­ğım­da bir şu­be mü­dü­rü önü­me bir şe­ma ge­tir­di. Şe­ma­nın en ba­şın­da ‘Er­ge­ne­kon Te­rör Ör­gü­tü­’ di­ye ya­zı­yor­du. Şe­ma­ya gö­re ör­gü­tün so­rum­lu­su Or­ge­ne­ral Çe­tin Do­ğa­n’­dı. Ona bağ­lı ça­lı­şan 5-6 kor­ge­ne­ral var­dı. On­lar­dan bi­ri­si de Çor­lu­’da gö­rev­li kor­ge­ne­ral­di. Bun­la­rın al­tın­da da tuğ ve tüm­ge­ne­ral­ler var­dı. Top­lam 22-25 ki­şi­lik bir şe­may­dı.

Bu şe­ma­yı ge­ti­ren ar­ka­da­şa ‘şe­ma­nın hu­ku­ki bir ge­çer­li­li­ği yok­tur. Ad­li iş­lem­ler­de ifa­de tu­ta­nak­la­rı ge­çer­li­dir. Bu şe­ma, han­gi ifa­de ve­ya bel­ge­ye da­ya­nı­yo­r’ di­ye sor­dum. Tun­cay Gü­ne­y’­in ifa­de­si­ni ge­tirt­tim. Ha­tır­la­dı­ğım ka­da­rıy­la 52-55 say­fa­dan olu­şu­yor ay­rı­ca 20-22 say­fa­lık da bil­gi no­tu var­dı. İfa­de tu­ta­na­ğın­da, ne Çe­tin Do­ğa­n’­ın ne de şe­ma­da gö­rü­len di­ğer ge­ne­ral­le­rin isim­le­ri yok­tu. Sa­de­ce Ve­li Kü­çü­k’­ün adı ge­çi­yor­du. O da, bu ki­şi­nin bir ga­ze­te­de ça­lı­şan emek­li ge­ne­ral­le ar­ka­daş ol­du­ğu ya­zı­yor­du.

İSTİHBARATÇI OLMAYA GEREK YOK!


Tun­cay Gü­ne­y’­in ifa­de­sin­de Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­’n­den (TSK) 24 bin Ka­laş­ni­kof si­lah alıp bu­nu kam­yon­la Ku­zey Ira­k’­a gö­tür­dü­ğü de be­lir­ti­li­yor­du. İfa­de tu­ta­na­ğı­nı ge­ti­ren şu­be mü­dü­rü­ne yaz­ma­sı­nı is­te­dim. 24 ile 3,5’u çarp­ma­sı­nı is­te­dim. Şu­be Mü­dü­rü ba­na ‘84’ de­di. 24 bin Ka­laş­ni­ko­fun 84 bin ki­lo tut­tu­ğu­nu, bu­nun bir kam­yon­la ta­şı­na­ma­ya­ca­ğı­nı bil­mek için de is­tih­ba­rat­çı ol­ma­ya ge­rek ol­ma­dı­ğı­nı, bu ifa­de­de bir hi­le ol­du­ğu­nu söy­le­dim.

2006 yı­lı­nın Ocak ya da Şu­bat ayın­da Er­ge­ne­kon ko­nu­su yi­ne gün­de­me gel­di­ğin­de, Baş­ba­ka­n’­ın im­za­sıy­la bü­tün bu bil­gi­le­ri Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Hil­mi Öz­kö­k’­ün adı­na ya­zıl­ma­sı­nı is­te­dim. Hat­ta, üst ma­kam­lar­dan giz­li iş yap­ma­nın yan­lış ola­ca­ğı­nı ağır bir ifa­dey­le şu­be mü­dü­rü­ne söy­le­dim.

Şim­di an­lı­yo­rum ki, şu an­da gün­dem­de olan Er­ge­ne­kon ope­ras­yo­nu­nu, be­ni iğ­fal et­miş ol­sa­lar­dı, o ta­rih­te ya­pa­cak­lar­mış. Ben oyu­na gel­me­di­ğim için o ta­rih­te ya­pa­ma­dı­lar.

OPERASYONU YAPABİLMEK İÇİN!

Gö­rev­de bu­lun­du­ğum dö­nem­de, İs­tan­bu­l’­da­ki bu is­tih­ba­rat per­so­ne­li­ne eşim­le bir­lik­te ara­ca bi­ner­ken fo­toğ­ra­fımın çe­kil­me­si ta­li­ma­tı ve­ril­di­ği­ni öğ­ren­dim. İşin özü şu­dur: Ce­ma­atin ka­rar or­ga­nı olan ‘Şu­ra­’ be­nim Er­ge­ne­kon ope­ras­yo­nunun ya­pı­la­bil­me­si için gö­rev­den alın­ma­mın şart ol­du­ğu­na ka­na­at ge­tir­miş ve be­nim gö­rev­den alın­ma sü­re­ci­mi baş­lat­mış­lar.

Ce­ma­at bir ki­şi hak­kın­da ope­ras­yon ya­pı­yor­sa, onun et­ra­fın­da­ki in­san­la­rı ta­ma­men uzak­laş­tı­rır ve o ki­şi yal­nız­laş­tı­rı­lır. Da­ha son­ra bu ki­şi­ler ya­yın or­gan­la­rıy­la iti­bar­sız­laş­tı­rı­lır. Ben bun­la­rı ya­şa­dım. Mal var­lı­ğı so­ruş­tur­ma­sı açıl­dı, te­le­fon­la ara­yan­la­rın sa­yı­sı yüz­de 90 azal­dı, ta­nı­dık­la­rım et­ra­fım­dan uzak­laş­tı­rı­lıp yal­nız­laş­tı­rıl­dım. Bü­tün bun­lar, tek bir ka­rar­gah­ta ha­zır­la­nıp uy­gu­la­nı­yor.

Ben bu ce­ma­atin, bir ko­mu­tan­la il­gi­li yap­tı­ğı ya­sa­dı­şı işi biz­zat tes­pit edip il­gi­li bir ma­ka­ma ‘ki­şi­ye öze­l’ ya­zıy­la bil­dir­dim. Ne o ya­zı­nın içe­ri­ği­ni, ne de o ma­ka­mı, yet­ki ve­ril­me­den as­la açık­la­ya­mam. Be­nim gö­rev yap­tı­ğım za­man­da böy­le bir il­le­gal ör­güt yok­tu. Böy­le bir ör­gü­tün var­lı­ğın­dan ha­ber­dar ol­sam, ya­sal ge­re­ği­ni ya­par­dım.”

“ÇOK YANLIŞ SÖZLER!”


Re­cep Gü­ven, İs­tih­ba­rat Da­ire­si Baş­ka­nı Ra­ma­zan Ak­yü­re­k’­in, yar­dım­cı­lı­ğı­nı yap­tı. Ak­yü­rek alı­nın­ca da ye­ri­ne ve­ka­let et­ti. “Ön­le­me amaç­lı te­le­fon din­le­me­le­ri­ni­n” en yay­gın ol­du­ğu dö­nem ola­rak bi­li­nir.

Gü­ve­n’­in, “Dağ­da­ki te­rö­rist­le­rin ölü­mü­ne ağ­la­ma­yan in­san de­ğil­di­r” söz­le­ri­ni mes­lek bü­yük­le­ri yan­lış bul­du. Emek­li Em­ni­yet Mü­dür­le­ri Der­ne­ği Baş­ka­nı Bar­ba­ros Hay­ret­tin Ay­dı­n’­ın da ar­ka­daş­la­rı adı­na söz­le­ri şöy­le ol­du:

“İn­sa­ni açı­dan yak­la­şı­yor ama böy­le bir or­tam­da çok yan­lış ifa­de. Bir em­ni­yet mü­dü­rü­nün bu şe­kil­de açık­la­ma yap­ma­sı­nı as­la tasvip et­mi­yo­rum.”

Em­ni­yet Mü­dü­rü Re­cep Gü­ven, 11 yıl ön­ce ha­zır­la­nan Er­ge­ne­kon şe­ma­sıy­la il­gi­li es­ki Baş­ka­nı Sab­ri Uzu­n’­un id­di­ala­rı­na açık­lık ge­ti­re­bil­se da­ha bü­yük bir hiz­met yap­mış olur.

Saygı ÖZTÜRK - 09 Ekim 2012 - Sözcü

Son Yazılar