kanal istanbul5 1

Montrö Sözleşmesi’nin değiştirilmesi o kadar basit değildir !

Sözleşme yürürlükte olduğu sürece, Türkiye’de yayınlanacak Kararname veya Kanunlar ile ticaret ve savaş gemileri kanaldan geçmeye zorlanamaz...

Son birkaç gündür Cumhurbaşkanı R. T. Erdoğan’ın çeşitli vesilelerle dile getirdiği “Kanal İstanbul” ısrarı etrafında, başta İstanbul B. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve bilim adamlarının, aydınların konuyu özellikle çevre, deprem ve rant eksenine oturtarak yaptıkları itirazlarına karşılık, iktidara yakın merkez/havuz medyadaki ve bazı araştırma kurumlarının sitelerindeki yazarlar, ana fikri “Montrö Sözleşmesi’nin egemenlik haklarımızı korumadığı, Kanal İstanbul projesinin bu durumu düzelteceği” yönünde görüşler içeren ve Montrö Sözleşmesi’nin değiştirilmesini savundukları yazılar yayınlanmaktadırlar.

Nitekim jeopolitik uzmanı değerli E. Tuğg. Nejat Eslen, Odatv’de 14 Aralık günü yayınlanan yazısında(1) bu hususa dikkat çekerek, AKP yönetimine yakın SETA’da yer alan Kanal İstanbul’un Stratejik Değeri başlıklı incelemeden yaptığı alıntıda, SETA’ya göre, “Kanal İstanbul projesinin, geniş bir vizyon ürünü; Türkiye’nin hem egemenlik hakları bakımından yeni bir sayfa açmak hem güvenliğini sağlamak adına yürütülen bir devlet projesi olduğu…’’ ve “Montrö sözleşmesi hala Türkiye’nin egemenlik hakları için yeterli değildir. Kanal İstanbul projesi bu anlamda büyük bir fırsattır. Tüm bu sayede yeniden masaya yatırılıp geçişlerin ücretli olacağı ve savaş gemilerinin geçişlerinin bütünüyle Türkiye’nin iznine bağlanacağı bir ancak bu sayede ortaya çıkabilir.” şeklindeki değerlendirmeyi okuyucunun bilgisine sunmuştur.

SETA açıklamasına göre Kanal İstanbul’dan geçirilecek gemilerden ücret alınacağından bahsedilmesi tam bir aldatmacadır. Yazımızın ileri bölümlerinde görüleceği gibi, Montrö Sözleşmesi’nin değiştirilmesi o kadar basit değildir ve Sözleşme yürürlükte olduğu sürece, Türkiye’de yayınlanacak Kararname veya Kanunlar ile ticaret ve savaş gemileri kanaldan geçmeye zorlanamaz.

Sayın Eslen “Bu noktada sorulması gereken soru şudur... Montrö Sözleşmesi’nin değiştirilmesi kimin jeopolitik çıkarlarına uygundur?şeklindeki çok doğru bir sorusuna yine aynı doğrulukta şu cevabı vermektedir:

“Montrö Sözleşmesini en çok Rusya’yı Karadeniz’de NATO ile çevrelemek isteyen ve bu amaçla NATO’ya planlar hazırlatan ABD olduğu şüphesizdir.

Çünkü ABD NATO ile Baltık ülkeleri-Polonya-Romanya-Bulgaristan-Karadeniz hattında Rusya’yı çevrelemeye çalışmaktadır.”

Konuyla ilgili olarak, OdaTV’de 12 Aralık günü “Bildiğiniz herzeyi unutun KANAL İSTANBUL YAPILMAYACAK ASIL HEDEF BAMBAŞKA” başlığıyla yayınlanan uzun makalemde(2) bu projenin arka planına daha derinden bakarak, ABD ve NATO’nun Karadeniz bağlamındaki jeopolitik hedeflerini ayrıntılı olarak irdelemiştim.

Kanal İstanbul projesi önümüzdeki günlerde çok daha fazla tartışılmaya devam edecektir.

Ancak, Sayın Eslen dünkü yazısında sorduğu önemli sorular hakkındaki görüşlerimi sunmak isterim:

Soru: Montrö Sözleşmesi’nin değiştirilmesini kim, neden istemektedir?

Cevap: Bilindiği üzere Montrö Sözleşmesi’nin Ticari Gemilerle ilgili 2. Maddesine göre “Barış zamanında, ticaret gemileri, gündüz ve gece, bayrak ve yük ne olursa 3. madde hükümleri (sağlık şartları) saklı kalmak üzere, hiçbir işlem (formalite) olmaksızın, Boğazlardan geçiş ve gidiş-geliş (ulaşım) tam özgürlüğünden yararlanacaklardır.” denilerek Çanakkale ve İstanbul Boğazları serbest suyolu olarak belirlenmiştir. Bu maddenin devamında ise “Bu gemiler, Boğazların bir limanına uğramaksızın transit geçerlerken, Türk makamlarınca, alınması işbu Sözleşmesinin I sayılı Ek'inde öngörülen vergilerden ve harçlardan başka, bu gemilerden hiçbir vergi ya da harç alınmayacaktır.” Hükmüne göre ise Sözleşme’de öngörülenin dışında hiçbir ücret alınmayacağı hükme bağlanmıştır. Ticaret gemilerine sağlanan bu serbestliğin, Türkiye ile savaşta olmayan ülke gemileri için savaş zamanlarında bile geçerli olduğu müteakip 4, 5 ve 6. Maddelerde sayılmaktadır.

Askeri Gemilerle ilgili hükümler Sözleşme’nin 8-21 maddelerinde sayılmıştır.

  1. Madde uyarınca sadece Karadeniz’e kıyıdaş devletler Boğazlardan gündüz ve su üstünden olmak kaydıyla denizaltı geçirebilirler.
  2. Madde hükümlerine göre, Boğazlardan savaş gemisi geçirmek isteyen devletler, Türkiye’ye diplomatik yoldan başvururlar. Bildirilen tarihten sonraki beş gün içinde Boğazlara giriş yapılmak zorundadır.
  3. Madde hükümlerine göre: “Boğazlar’da transit geçişte bulunabilecek bütün yabancı deniz kuvvetlerinin en yüksek (tavan) toplam tonajı 15.000 tonu aşmayacaktır.”

“Bununla birlikte, bir önceki fıkrada belirtilen kuvvetler dokuz gemiden çok gemi içermeyeceklerdir.” denilerek önemli bir sayı ve tonaj kısıtlaması getirilmiştir.

  1. maddenin 2. Fıkrasında ise “Karadeniz'de bulunmalarının amacı ne olursa olsun, kıyıdaş olmayan Devletlerin savaş gemileri bu denizde yirmibir günden çok kalamayacaklardır.”

Müteakip maddelerde ise çeşitli düzenlemelere yer verilmektedir.

Görüldüğü üzere, Montrö Sözleşmesi, iktidar yandaşlarının iddialarının aksine Boğazlar üzerinde Türkiye’ye tam egemenlik sağlamaktadır.

Soru: Kanal İstanbul projesi, Montrö Sözleşmesi’nin yeniden masaya yatırılmasını ve değiştirilmesini sağlayabilir mi?

Cevap: Teknik olarak Kanal İstanbul projesi Montrö Sözleşme’nin yeniden masaya yatırılması ve değiştirilmesini sağlayamaz.

Sözleşmenin 28. Maddesi hükümleri uyarınca;

“İşbu Sözleşmenin süresi, yürürlüğe giriş tarihinden başlayarak, yirmi yıl olacaktır.

Bununla birlikte, işbu Sözleşmenin 1. maddesinde doğrulanan geçiş ve gidiş-geliş (ulaşım) özgürlüğü ilkesinin sonsuz bir süresi olacaktır.

Sözü edilen yirmi yıllık sürenin bitiminden iki yıl önce, hiçbir Bağıtlı Yüksek Taraf (imzacı devlet), Fransız Hükümetine Sözleşmeyi sona erdirme ön-bildirimi vermemişse, işbu Sözleşme, bir sona erdirme ön-bildirimin gönderilmesinden başlayarak, iki yıl geçinceye kadar yürürlükte kalacaktır.

Bu ön-bildirim, Fransız Hükümetince, Bağıtlı Yüksek Taraflara iletilecektir.

İşbu Sözleşme, işbu madde hükümlerine uygun olarak sona erdirilmiş olursa, Bağıtlı Yüksek Taraflar, yeni bir Sözleşmenin hükümlerini saptamak üzere kendilerini bir konferansta temsil ettirmeği kabul etmektedirler.”

Görüldüğü üzere, Sözleşme’nin değiştirilmesi, fesih edilmesi veya yenilenmesi sadece Bağıtlı Yüksek Taraflar olan Bulgaristan, Fransa, İngiltere, Hindistan, Yunanistan, Japonya, Romanya, Türkiye, Sovyetler Birliği (Rusya Federasyonu) ve Yugoslavya (???) devletlerinin yetkisindedir.

Ancak, Kanal İstanbul projesi etrafında başlatılacak uluslararası düzlemdeki tartışmalar, Montrö Sözleşmesini de tartışmaya açma potansiyeli taşımaktadır.

Soru: Montrö Sözleşmesi’nin değiştirilmesi, Türkiye için hangi ciddi güvenlik sorunlarına yol açacaktır?

Cevap:Eğer Montrö Sözleşmesi’nde yapılacak değişiklikler, Türkiye’nin elinde bulunan, kıyıdaş olmayan devletlerin Karadeniz’e harp gemileri çıkarmalarını kısıtlama yetkisini ortadan kaldıracak olursa; yıllardır PKK terör örgütünü destekleyen, Kuzey Irak’ta Barzanistanı kuran, Suriye’de 70 bin kişilik PKK ordusu kuran, Doğu Akdeniz enerji kaynaklarının paylaşılması konusunda Türkiye’ye hasım olan böylece Türkiye’yi güneydoğudan, Akdeniz ve Ege’den kuşatan, ABD ve İngiltere, Fransa, Almanya, İsrail, Yunanistan ve ABD güdümündeki NATO ülkeleri Karadeniz’e harp gemilerini çıkararak Türkiye’yi kuzeyden de kuşatmış olacaklardır.

Gürcistan’a doğrudan askeri destek vererek, hâttaNATO’ya alarak, İstiklâl Harbimiz sırasında Türkiye-Sovyetler Birliği anlaşmasıyla yıkılan Kafkas Seddini tekrar kurarak, Türkiye ile Rusya Federasyonu’nun irtibatını keseceklerdir.

Soru: Karadeniz’in NATO vasıtası ile ABD tarafından kontrol edilmesi Türkiye’nin lehine midir?

Cevap: Türkiye NATO’da kalsa bile Karadeniz’den de kuşatılmak, Türkiye’nin tamamen aleyhine bir durumdur.

Soru: Kanal İstanbul projesi ve Montrö Sözleşmesi’nin değiştirilmek istenmesi, bölgesel jeopolitik dengeleri ve Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkileyecektir?

Cevap: Suriye ve Doğu Akdeniz enerji kaynakları üzerinde gelişen ve Yunanistan’a verdiği halde Türkiye’ye Patriot sistemleri satmayan, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 yüksek irtifa hava savunma sistemleri alması üzerine, Türkiye’yi F-35 Müşterek Taarruz Uçağı ortaklığından dışlayan, bugüne kadar 1,5 milyar dolar ödenmesine rağmen F-35 uçaklarını Türkiye’ye vermeyen, Türk Akımı doğalgaz boru hattına karşı çıkan, Türkiye’ye yaptırım ve ambargo uygulamaya başlayan ABD ile ilişkileri gerilen Türkiye; Rusya, Çin ve İran ile daha sıkı işbirliğine gitmekteyken, eğer Kanal İstanbul ısrarı veya bahanesiyle Montrö Sözleşmesi’nin değiştirilmesine zemin hazırlarsa, Türk-Rus ilişkileri kesinlikle olumsuz etkilenecek ve Türkiye’nin bu tavrı Rusya tarafından düşmanca olarak algılanacaktır.

Soru: Rusya onay vermeden Montrö Sözleşmesi değiştirilebilir mi?

Cevap:Yukarıda açıklandığı üzere, Montrö Sözleşmesi’nin değiştirilmesi Bağıtlı Yüksek Taraflardan herhangi birinin onay veya iznine tâbi değildir. Ancak bilinmesi gereken ana gerçek uluslararası sözleşmeler “sadece silah gücüyle” oluşturulur, uygulanır, değiştirilir veya fesih edilebilir.

Soru: Yoksa, Montrö Sözleşmesi’nin gündeme getirilmesinin amacı, yüksek rantlı bu projeye gerekçe oluşturmak mıdır?

Cevap: Montrö Sözleşmesi’nin gündeme getirilmesi ABD’nin talebidir. Bu konudaki ayrıntılar yukarıda bahsettiğim yazımda verilmiştir.

Özellikle Rusya’nın güç göstermesi karşısında Montrö Sözleşmesi’nin değiştirilmesi mümkün olmaz ve buna rağmen Kanal İstanbul yapılırsa, Trakya’da, Marmara Denizi’nde büyük çevre felaketi yaşanacağı birçok değerli bilim adamı tarafından ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Ancak kanal açıldığı zaman kanalın batısında Bulgaristan ve Yunanistan sınırına kadar olan Trakya’daki topraklarımızı bir düşman saldırısına karşı savunmak neredeyse mümkün olmayacaktır. Bu konudaki analizimizi bir diğer makalemizde(3) bulabilirsiniz.

Haluk DURAL – 18 Aralık 2019

Kaynaklar :

1: Nejat Eslen, https://odatv.com/kanal-istanbulu-kim-neden-istiyor--14121949.html

2: Haluk Dural, https://odatv.com/kanal-istanbul-yapilmayacak-asil-hedef-bambaska-12121946.html

3: Şu Kanal İstanbul dedikleri (2), Haluk Dural, http://www.dunya48.com/haluk-dural/30790-haluk-dural-su-kanal-istanbul-dedikleri2