armenian_revolt_1894-1920_ttk_225

Ermeni İsyanı: 1894-1920

19. yüzyıl sonunda, Ermeni milliyetçileri, Batılı siyasî idealler ve kendi vatanlarını kurma arzusuyla kışkırtılmış olarak, Osmanlı İmparatorluğu’na karşı isyan etmeye başladı.

1. Dünya Savaşı patlak verdiğinde, Rus birlikleri Türkiye’nin doğusunu işgal etti ve pek çok Ermeni onların saflarına katıldı. 1915 itibarıyla, Hıristiyan Ermeniler ve Müslümanlar arasındaki çatışma trajik bir kan gölüne döndü. Sonraki beş yıl içinde, iki milyondan fazla Ermeni ve –Türk, Kürt ve Azeri– Müslüman hastalık, açlık, soğuk ve katliamlar sonucu öldü.

Bu bir saatlik program bu korkunç çatışmanın ayrıntılarını incelemekte, gerekçelerini açıklamakta ve Batılı güçlerin bu çatışmada oynadığı kilit rolü ortaya koymaktadır.

Ermeni İsyanı 1894-1920 ; Türk, Rus ve Amerikan kaynaklarındaki arşiv filmlerini ve fotoğraflarını kullanmakta ve aşağıda belirtilen uzmanlar ile yapılan görüşmeleri içermektedir:

Norman Stone, Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü
Yusuf Halaçoğlu, Gazi Stratejik Araştırmalar Merkezi (GSAM) Müdürü
Justin McCarthy, Louisville Üniversitesi Tarih Bölümü
Yusuf Sarınay, Devlet Arşivleri Genel Müdürü
Seçil Karal Akgün, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü
Stanford Shaw, Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü


Belgeseli Türkçe izlemek için tıklayınız
http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=GoruntuSesKaydi&No=16

*****************************************

The Armenian Revolt: 1894-1920

In the late 19th century, Armenian nationalist began to revolt against the Otoman Empire, spurred by Western political ideals and the desire for their own homeland. When World War I broke out, Russian troops invaded eastern turkey and many Armenians joined their ranks. By 1915, the struggle between Christian Armenians and Muslims turned into a tragic bloodbath. Over the next five years, more than two million Armenians and Muslims – Turkish, Kurdish and Azeri – died from disease, starvation, exposure and outright massacre. This one-hour program examines the details of this horrible struggle, explains its causes and revals the key role played by Western powers in the conflict.

The Armenians Revolt uses archival film and photos from Turkish.
Russian and U.S. sources, and includes interviews with such experts as:

Norman Stone, History Department, Bilkent University
Yusuf Halaçoğlu, Gazi Universty Strategic Research Center
Justin McCarthy, History Department, Louisville University
Yusuf Sarınay, Turkish Republican Archives
Seçil Karal Akgün, History Department, Middle Eastern Technical University
Stanford Shaw, History Department, Bilkent University

For english Click here
http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=GoruntuSesKaydi&No=17

*****************************************

La Révolte Arménienne: 1894-1920

À la fin du 19e siècle, les nationalistes arméniens, poussés par les idéals politiques occidentaux et le désir pour leur propre patrie, commencèrent à révolter contre l’Empire Ottoman. Lorsque la Première Guerre mondiale s’éclata, les troupes russes envahirent la Turquie orientale et les Arméniens rejoignirent leur rang. Dès 1915, la lutte entre les Arméniens chrétiens et les musulmans se transforma à un bain de sang tragique. Dans les cinq années suivantes, plus de deux millions Arméniens et musulmans –turcs, kurdes et azéri- moururent de maladies, famine, froid et par massacres absolus. Ce programme d’une heure examine les détails de cette lutte horrible, explique les raisons et dévoile le rôle clé joué par les puissances occidentales dans le conflit.

La Révolte Arménienne utilise les films des archives et les photos des sources turques, russes et américaines, et inclut les entretiens avec les experts comme:

Norman Stone, Département de l’Histoire, Université de Bilkent
Yusuf Halaçoğlu,  Centre de Recherches Stratégiques à l'Université Gazi
Justin McCarthy, Département de l’Histoire, Université de Louisville
Yusuf Sarınay, Directeur des Archives Républicaines Turques
Seçil Karal Akgün, Département de l’Histoire, Université Technique du Moyen-Orient
Stanford Shaw, Département de l’Histoire, Université de Bilkent

Pour le francais Cliquez ici
http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=GoruntuSesKaydi&No=18

*****************************************

Türk Tarih Kurumu
http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Sayfa&No=315